Opskrba plinom

Opskrba plinom

Radnik d.d. Križevci obavlja energetsku djelatnost opskrbe u obvezi javne usluge i energetsku djelatnost opskrbe plinom krajnjih kupaca, za što je dobio dozvolu od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA).

Od 01.01.2012. godine u primjeni je novi način obračuna isporučenog plina, te se od tog datuma kao obračunska jedinica za isporučenu količinu plina umjesto “Sm³” primjenjuje “kWh”.

Prilikom preračunavanja standardnog kubnog metra plina (Sm³) u kWh koristi se propisani pretvorbeni faktor 9,2607 (kWh/Sm³). Navedeni faktor se prilikom obračuna umanjuje ili uvećava za razliku izmjerene donje ogrjevne vrijednosti isporučenog plina (podaci dobiveni iz kromatografskih analiza plina, Službe za laboratorijska ispitivanja IPNP INA d.d., objavljenih na web stranici Plinacra d.o.o.) za pripadajuće obračunsko razdoblje u odnosu na standardnu ogrjevnu vrijednost plina od 33,33835 (MJ/Sm³).

Slijedom navedenog, energija isporučenog plina (E) po isteku obračunskog razdoblja izračunava se na način da se količina isporučenog plina u kubicima (Sm³) pomnoži s prosječnom donjom ogrjevnom vrijednošću plina (Hds,pros– zaokružen na šest decimalnih mjesta) navedenom na računu za pripadajuće obračunsko razdoblje te se prikazuje kao cijeli broj, odnosno prema sljedećoj formuli:

E (kWh) = V (Sm³) • Hds,pros(kWh/Sm³)

gdje je:

E (kWh)= energija isporučene količine plina za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

V (Sm³)= količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja za obračunsko razdoblje zaokružena na cijeli broj

Hds, pros(kWh/Sm³)= prosječna izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina, utvrđena za obračunsko razdoblje, zaokružena na šest decimalnih mjesta

Sukladno zakonskim propisima cijena plina sastoji se od tarifnih stavki Ts1 i Ts2, odnosno svaki kupac ovisno o potrošnji plina iz prethodne godine razvrstava se u određeni tarifni model.

Razvrstavanje kupaca prema tarifnim modelima vrši operater distribucijskog sustava i to na slijedeći način:

Tarifni model Godišnja potrošnja plina – kWh Tarifne stavke
TM1 0 – 5.000 Ts1TM1 Ts2TM1
TM2 5.001 - 25.000 Ts1TM2 Ts2TM2
TM3 25.001 - 50.000 Ts1TM3 Ts2TM3
TM4 50.001 - 100.000 Ts1TM4 Ts2TM4
TM5 100.001 - 1.000.000 Ts1TM5 Ts2TM5
TM6 1.000.001 - 2.500.000 Ts1TM6 Ts2TM6
TM7 2.500.001 - 5.000.000 Ts1TM7 Ts2TM7
TM8 5.000.001 - 10.000.000 Ts1TM8 Ts2TM8
TM9 10.000.001 - 25.000.000 Ts1TM9 Ts2TM9
TM10 25.000.001 - 50.000.000 Ts1TM10 Ts2TM10
TM11 50.000.001 - 100.000.000 Ts1TM11 Ts2TM11
TM12 >100.000.001 Ts1TM12 Ts2TM12

Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina, koja predstavlja zbroj jediničnog troška nabave plina, transport plina, tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i opskrbne marže (kn/kWh),

Ts2 - fiksna mjesečna naknada, namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije i opskrbe plinom vezanih za obračunsko mjerno mjesto (kn).